دوره‌های آموزشی آنلاین

دوره‌های آموزشی آنلاین: شامل ویدئوهایی متشکل از تعدادی کارگاه آموزشی مرتبط با هم که به یک هدف معین را شامل می‌شود که یک دوره آموزشی بخصوص که طی چندین جلسه و با اهداف از پیش طراحی شده را در بر می‌گیرد.

Showing all 6 results